و اصنع الفلک باعیننا و وحینا

واترک البحر رهواً انهم جند مغرقون . خبرگزاری مهر، گروه دین و

2023-01-27
    هبوسه ع الخد
  1. و رجوع به اغراق شود